Artistekëscht Käl Téiteng

Agenda

Eist (bal) neit Stéck: E schrecklech gréngen Held

2020 hate mir geplangt Iech de schrecklech gréngen Held virzeféieren. Duerch déi bekannte Grënn, hu mir dat awer misse verleeën. Mee mir kommen zréck, versprach…an da mat nach méi Energie. 

Mir gesin eis also.

Reservatioun

Hätte mir gespillt, dann hätt dir reservéiere kënnen

Irma Godart

Gsm: 621 353712

oder via Reservatiounsformulär:

Iwwerweisong: Euro